Header Images
 
แบบฟอร์ม-วิชาการ

<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/z9nsddocuFI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>ใบทะเีบียนบันทึกประวัติหลักสูตรบริหารธุรกิจ

 • แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ MS-Word File
 • แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร MS-Word File
 • แขนงวิชาทรัพยกรบุคคล MS-Word File
 • แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ MS-Word File
 •  แขนงวิชาการตลาด MS-Word File

 

แบบฟอร์มงานวิชาการ

 • แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร มคอ.2- มคอ.7 Zip File ตัวอย่างมคอ.3
 • แบบสรุปผลหลังการสอน Ms-Word
 • แบบฟอร์มตารางสอน MS-Word File
 • แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์พิเศษ MS-Word File
 • แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษ MS-Word File
 • แบบฟอร์มส่งคำร้องขอยกเว้นรายวิชา MS-Excel File
 • แบบฟอร์มสรุปส่งเกรด MS-Excel File
 • แบบฟอร์มส่งเกรดล่าช้า MS-Word File
 • แบบฟอร์มสรุปข้อมูลตำรา MS-Excel File
 • แบบฟอร์มบันทึกส่งตำรา MS-Word File
 • แบบฟอร์มขอความอนุเคราห์อัดสำเนา MS-Word File
 •  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษาที่ได้งานทำขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ MS-Word File

แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน

 • แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน Ms-Word  
 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัยในชั้นเรียน Ms-Word
 • แบบฟอร์มส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ฉบับสมบูรณ์ Ms-Word

 แบบฟอร์ม สมอ. 01-08