image01  
header
a a ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและศิษย์เก่า
a a a a a a

อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

    
อาจารย์ภัทรานิษฐ์   ศุภกิจโกศล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการทั่วไป

ตำแหน่ง            ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท        วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี        บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)  วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
email                 kansinee_su@hotmail.com
ที่อยู่                  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ห้องพัก             ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3รศ.ดร.พยอม   วงศ์สารศรี
เกษียณอายุราชการแล้ว


ผศ.วิไล   ศรีธนางกูล

ตำแหน่ง            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก      บธ.ด. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท        ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี        ศษ.บ. บธ.บ. การบัญชี น.บ.          
ที่อยู่                  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ห้องพัก             ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3ผศ. ดร.วรานี   สุนทรเทพ

ตำแหน่ง          รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษา
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก     บธ.ด. (การจัดการธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท       บธ.ม. (บริหารการเงิน)
ปริญญาตรี       บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)     

ที่อยู่                สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ห้องพัก           ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3ผศ.พูลสุข  สังข์รุ่ง

ตำแหน่ง            ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท         ค.ม. (บริหารการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี         ค.บ.,ป. (ชั้นสูงวิชาเฉพาะบรรณารักษ์ศาสตร์)                        
ที่อยู่                   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                          295  ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม. 10300
ห้องพัก              ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3

เกษียณอายุราชการแล้วผศ.สรินยา  สมบุญ

ตำแหน่ง             อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก       ปร.ด. บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท

ปริญญาโท          บธ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)                             มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี          ศศ.บ. (การสหกรณ์)  วิทยาลัยครูจันทเกษม
email                  sarinyasombun@hotmail.com
ที่อยู่                    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ห้องพัก               ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3อาจารย์กันตยา   เพิ่มผล

ตำแหน่ง               ผู้อำนวยการศูนย์ทุนมนุษย์
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท           ค.ม. (บริหารการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี           กศ.บ. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร )                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           
ที่อยู่                     สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                            295  ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม. 10300
ห้องพัก                ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3อาจารย์นรินทร์   แจ่มจำรัส
เกษียณอายุราชการแล้ว


อาจารย์ปรียนันท์   ประยูรศักดิ์


ตำแหน่ง             ประธานคณะกรรมการวิชาการคณะ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก         กจ.ด.  (การจัดการดุษฎีบัณฑิต) (กำลังศึกษา)                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท          ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)                            มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี          วศ.บ. (จิตวิทยา)           
                        

                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
email                   jeab_preeyanan@yahoo.com
ที่อยู่                    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ห้องพัก               ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3ดร. ณพสร   ทับเส็ง

ตำแหน่ง              อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก         ปร.ด. บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท           บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)  New Zealand
ปริญญาตรี           บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยสยาม
email                   jourai988@hotmail.com
ที่อยู่                     สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ห้องพัก                ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3อาจารย์นงลักษณ์   โพธิ์ไพจิตร

ตำแหน่ง            อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท         บธ.ม. (การจัดการ)

                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาตรี        กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
email                 npopichit@gmail.com
ที่อยู่                  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ห้องพัก             ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3อาจารย์นเรศน์   กิ่งแก้ว

ตำแหน่ง            อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท         บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ)                           มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี         ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)                            สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
email                  r_jarn_nares@hotmail.com
ที่อยู่                   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ห้องพัก              ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น
3อาจารย์พรสรวง   เพ็งพริ้ง

ตำแหน่ง            เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก       กจ.ด. (การจัดการภาครัฐ) (กำลังศึกษา)                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท         บธ.ม. (บริหารงานบุคคล) 

                          มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
ปริญญาตรี         ศศ.บ. (ฝรั่งเศส)
                                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒประสานมิตร
email                  nu_nan99@hotmail.com
ที่อยู่                   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ห้องพัก              ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3อาจารย์นคเรศ   ณ   พัทลุง

ตำแหน่ง            อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก        (กำลังศึกษา)
ปริญญาโท         M.B.A. General Management  
STRAYER                           UNIVERSITY
ปริญญาตรี         บธ.ม. (การตลาด)
email                  nakarait@hotmail.com
ที่อยู่                   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ห้องพัก              ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3อาจารย์อภิญญา   ทหราวนิช

ตำแหน่ง             อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท          บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)                              
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาตรี          ศศ.บ. (การบัญชี)  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
email                   apta_15@hotmail.com
ที่อยู่                    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ห้องพัก               ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3อาจารย์อนงค์นาถ    ทนันชัย

ตำแหน่ง             อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท         บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
ปริญญาตรี         วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี)
email                  ying499@hotmail.com
ที่อยู่                   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ห้องพัก              ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3อาจารย์สิริวดี    ชูเชิด

ตำแหน่ง            อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท         บธ.ม. (การจัดการองค์กร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี         บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
email                 sirivadee_cho@dusit.ac.th
ที่อยู่                   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                          295  ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม. 10300
ห้องพัก              ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3
โทรศัพท์ 0-2244-5720                            โทรสาร 0-2243-9142อาจารย์มณิกา    ทองคง

ตำแหน่ง            อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท        บธ.ม.(การจัดการระหว่างประเทศ)(เกรียตินิยมอันดับ1)

                         Southeastern University

                          (Washington D.C. U.S.A.)

ปริญญาตรี        บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
email                 maniga999@hotmail.com
ที่อยู่                  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                         295  ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม. 10300
ห้องพัก             ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3 โทรศัพท์ 0-2244-5720                           โทรสาร 0-2243-9142อาจารย์พีระพงศ์    ภักคีรี

ตำแหน่ง            ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก       รป.ศ. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)                           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท         บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี         BBA  Marketing University of Alaska Anchorage
email                 stardust0134@yahoo.com
ที่อยู่                   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                          295  ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม. 10300
ห้องพัก              ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3  โทรศัพท์ 0-2244-5720                            โทรสาร 0-2243-9142อาจารย์นารถอนงค์   กองสารศรี

ตำแหน่ง            อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท         บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาตรี         ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
email                 nartanong_3@hotmail.com
ที่อยู่                   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                          295  ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม. 10300
ห้องพัก              ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3  โทร.0-2244-5720 

                          โทรสาร  0-2243-9142อาจารย์วศิมน   เบ็ณจพันทวี

ตำแหน่ง            อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท        M.B.A.  General  Management  Bellevue University
ปริญญาตรี        บธ.บ. (การเงิน)
email                wasiman6@hotmail.com
ที่อยู่                 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                        295  ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม. 10300
ห้องพัก            ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3โทรศัพท์ 0-2244-5720          

                        โทรสาร 0-2243-9142อาจารย์วันสุดา    พันธ์ไทย

ตำแหน่ง             อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท          บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  วิทยาลัยพณิชยศาสตร์                            มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี          บธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
email                            
ที่อยู่                    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                           295  ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม. 10300
ห้องพัก               ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3 โทรศัพท์ 0-2244-5720 

                           โทรสาร 0-2243-9142อาจารย์วัชรินทร์   จัตุชัย

ตำแหน่ง            อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการทั่วไป
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท         บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี          
email                            
ที่อยู่                   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
                          295  ถนนราชสีมา

ห้องพัก              ห้อง 343  อาคาร 3 ชั้น 3 โทรศัพท์ 0-2244-5720                            โทรสาร 0-2243-9142

 


               

                 คณะกรรมการ

                บริหารหลักสูตรการจัดการทั่วไป

 

หมีน้อยน่ารัก  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการทั่วไป

นางภัทรานิษฐ์   ศุภกิจโกศล

                                              กรรมการบริหารหลักสูตร

                                                             นางสาวอนงค์นาถ  ทนันชัย

 นางสาวอภิญญา    ทหราวนิช

 นางนารถอนงค์   กองสารศรี  

                                                              นางสาวพรพิมล     ลอแท